GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR OG -BETINGELSER

Generelle abonnementsvilkår og -betingelser

Kunden og Barma benævnes hver for sig en “Part” og tilsammen “Parterne”. 

Dette indhold fastlægger vilkårene og betingelserne for Kundens brug af Softwaren og Barmas levering af Ydelse mv. Senest opdateret 19-11-2019. 

1.1 Barma ApS (”Barma”) leverer services som beskrevet på Barmas hjemmeside (herefter ”Service”). Servicen kan inkludere en eller flere af følgende ydelser: Learning Management System (”LMS”), ” onboarding”, Barma Academy (”Academy”) og/eller Content Production (”Content”), Rådgivning (”Rådgivning”). 

2.1 Aftaler, der indgås mellem Barma og den pågældende kunde (”Kunden”), er gyldigt og endeligt indgået, når aftalen (”Aftalen”) vedrørende den pågældende service er skriftlig eller digitalt accepteret af begge parter. 

2.2 Nærværende handelsbetingelser (”Handelsbetingelser”) supplerer Aftalen og gælder direkte, medmindre andet specifikt fremgår af Aftalen. 

2.3 Handelsbetingelserne har forrang fremfor Kundens handelsbetingelser, uanset at det måtte fremgå af Kundens handelsbetingelser/kravspecifikation, at Kundens konkrete vilkår er gældende for levering af Servicen. 

2.4 Barma forbeholder sig ret til at opdatere og/eller ændre Handelsbetingelserne til enhver tid.

3.1 Barma forbeholder sig ret til løbende at ændre i informationer omkring Barmas Services, herunder informationer i markedsføringsmateriale og på Barmas hjemmeside. 

3.2 LMS servicen leveres som en cloudløsning, dvs. via en online IT-platform, som Barma stiller til rådighed for Kunden, medmindre andet konkret aftales med Kunden.

3.3 Barma kan til enhver tid videreudvikle og forbedre de pågældende Services, som Barma måtte finde det nødvendigt

3.4 Barma kan ikke uden Kundens accept begrænse, suspendere, ændre eller på anden vis foranledige nedetid (”downtime”) af eller ændringer i Kundens Services, medmindre dette er nødvendigt til vedligeholdelse eller opdatering af Servicen, herunder de bagvedliggende IT-systemer mv. Kunden er tilsvarende pligtig at tåle nødvendigt vedligehold/opdatering, som Barmas underleverandører på tilsvarende vis måtte foretage.

3.5 Barma bestræber sig på så vidt muligt at orientere Kunden om planlagt downtime, men Barma er berettiget til på eget skøn og egen anledning at foretage det i punkt 3.4 anførte uden varsel og kompensation til Kunden herfor. 

 

 

4.1 Betaling sker (forudbetalt) og kunden er bundet i aftalens periode, baseret på det aftalte antal Brugere, der skal have adgang til den aftalte Service. Med Brugere menes de medarbejdere eller andre personer, som via aftalen med Kunden får adgang til Servicen. 

4.2 Aktiverer Kunden af egen drift via Servicen flere Brugere end aftalt, afregnes dette på tilsvarende vis, idet Barma er berettiget til for dette ekstra antal Brugere at opkræve betaling for ét år.

4.3 Priser angives altid i danske kroner (DKK), medmindre andet er anført. Alle priser er eksklusiv moms, skatter, afgifter og gebyrer, som myndighederne måtte pålægge Servicen. 

4.4 Barma kan foretage prisstigninger, hvis prisstigningen er varslet 30 dage forinden og prisstigningen kan ikke overstige 7%, siden sidste prisstigning.

4.5 Betalingsfristen er 21 dage fra fremsendelse af faktura eller hvis kunden er tilmeldt automatisk betaling, trækker Barma selv pengene. Forsinket betaling berettiger Barma til at pålægge 2% i rente pr. måned, indtil betaling sker. Barma forbeholder sig derudover retten til omgående at lukke Kundens adgang til Servicen, hvis rettidig betaling ikke sker. 

4.6 Hyres Barma til produktion og konsulentydelser beregnes en estimeret pris på projektet og 80% af den estimerede pris betales upfront før igangsættelse af projektet og den resterende del ved færdiggørelse og følger betingelserne i punkt. 4.5

 

5.1 Hvis kunden aflyser godkendt projekt af en hver art, dækker kunden etableringsomkostningerne som er beskrevet og estimeret i projektbeskrivelsen fra Barma på forhånd, så kunden er bekendt med beløbets størrelse. 

 

6.1. Barma forbeholder sig retten til manuelt eller automatisk (herunder via Barmas underleverandører) at begrænse eller afskære adgangen til Servicen, hvis Kundens brug af Servicen medfører et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug hos Barma og/eller Barmas underleverandører, som overstiger almindeligt gennemsnitlig brug. Tilsvarende gør sig gældende for så vidt angår brug af opbevaringsplads (harddrive).

6.2. Barma vil så vidt muligt kontakte Kunden med varsel om at bringe ressourceforbruget ned, hvis dette er muligt og retfærdigt for Barmas øvrige kunder, herunder også alene hvis dette er muligt i forhold til Barmas underleverandører.  

6.3. Barma kan begrænse eller afskære Kundens adgang til Servicen, indtil Kundens forbrug er bragt til et passende gennemsnitligt ressourcemæssigt niveau i forhold til de Services, Kunden har købt.

7.1. I tilfælde af mangler eller forsinkelse ved Servicen, skal Kunden omgående klage skriftligt over for Barma for at påberåbe sig misligholdelse af Aftalen.

7.2. I tilfælde af Barmas misligholdelse af aftalen har Barma 1 (én) måned beregnet fra tidspunktet for Kundens klage til at udbedre den pågældende misligholdelse. Er udbedring ikke sket, er der tale om væsentlig misligholdelse, hvorefter Kunden i op til 7 dage herefter er berettiget til skriftligt at ophæve aftalen med Barma. Gør Kunden ikke inden da gældende, at ophævelse skal ske, bortfalder Kundens hæveadgang.

7.3. I tilfælde af Kundens berettigede ophævelse på grund af misligholdelse er Kunden berettiget til at stoppe fremtidige betalinger til Barma samt til at modtage forudbetalinger retur for den periode, der ligger efter tidspunktet for ophævelse.

7.4. Udover retten til at ophæve aftalen, har Kunden ikke andre misligholdelsesbeføjelser, idet der samtidig henvises til afsnit 9 om ansvarsfraskrivelse.

7.5. Kunden er indforstået med, at Servicen konstant videreudvikles og forbedres og at der i sådanne processer kan forekomme mindre softwarefejl, ændringer i udseende og/eller utilsigtede hændelser. Disse tilfælde har ikke karakter af misligholdelse.  

8.1. Kunden accepterer og anerkender, at Barma og/eller Barmas underleverandører ejer rettighederne til Servicen og softwaren anvendt hertil samt andre immaterielle rettigheder i relation hertil. Kundens brug er således begrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig.

8.2.  Aftalen konstituerer ikke nogen ret eller adgang til for Kunden i øvrigt at anvende de pågældende materialer udover Aftalens løbetid.

8.3. Kunden ejer til enhver tid alle rettigheder til alle data og indhold, som Kunden overlader til Leverandøren, og som indsamles, lagres, behandles, produceres og genereres som led i Samarbejdet og udførelsen af leverancen.

8.4.  Barma har til enhver tid alle rettigheder til alle data og indhold, som Barma producere i forbindelse med Barma Academy som indsamles, lagres, behandles, produceres og genereres som led i Samarbejdet og udførelsen af leverancen. Kunde må ikke sælge Barma Academy videre eller kommercialiseres.

9.1. Aftalen er underlagt fuldstændig ansvarsfraskrivelse, således at Kunden ikke kan rette erstatningskrav imod Barma som følge af Aftalen.

9.2. Kunden anerkender og accepterer således, at uanset på hvilket grundlag et krav eller erstatningskrav måtte opstå, er Barma ikke erstatningsansvarlig over for Kunden som følge af de leverede Services, herunder som følge af fejl, mangler, forsinkelser, produktansvar, downtime jf. punkt 3.4 og uanset graden af sådanne og øvrige former for misligholdelse af Aftalen.

9.3. Ansvarsfraskrivelsen omfatter udover Barma alle selskaber og personer tilknyttet Barma, herunder Barmas ansatte, ledelse og ejere og gælder alle former for krav, Kunden måtte blive pådraget. Dette omfatter – men er ikke begrænset til – krav på erstatning for driftstab, tab af avance og andre økonomiske tab, hvad enten kravet opstår direkte, indirekte eller som afledt krav – herunder fra tredjemand – som følge af fysisk eller immaterialretlig skade, tab af data, retablering af data, følgeskade i øvrigt, uvedkommendes adgang til dataene og øvrige former for data-/sikkerhedsbrud i medfør af de til enhver gældende regler for håndtering af personoplysninger.

9.4. Der er enighed mellem Parterne om, at i det omfang, der måtte være tale om ansvarspådragende adfærd – og en domstol måtte vælge at tilsidesætte ovennævnte ansvarsbegrænsninger – kan et eventuelt erstatningsansvar maksimalt udgøre et beløb svarende til de sidste 3 måneders vederlag, som Kunden har betalt til Barma.

10.1. Barma er berettiget til uden Kundens forudgående accept at overdrage alle rettigheder og forpligtelser i medfør af Aftalen til tredjemand. Kunden er ikke uden Barmas forudgående accept berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i medfør af Aftalen. 

 

11.1. Parterne er gensidigt forpligtede til at opretholde fortrolighed med hensyn til alle informationer, parterne hver især opnår om den anden part. Fortrolighedsforpligtelsen gælder tidsubegrænset efter aftalens ophør.

11.2. Barma er dog berettiget til at anvende Kundens navn i en referenceliste på Barmas hjemmeside eller lignende form for markedsføringsmateriale. Såfremt Barma ønsker en egentlig testimonial/anbefaling, aftales dette særskilt med Kunden.

11.3 Barma har og får forskellige rabatter og fordele, som kunden og kundens medarbejdere kan gøre brug af igennem barma. Derfor bekræfter kunden, at det er nødvendigt Barma indhenter Kundens medarbejderes samtykke, til skriftlige eller direkte henvendelser på e-mail, brev, sms og telefon med henblik på rådgivning, salg, statistikker, surveys, og markedsføring af produkter i Barmas produktportefølje eller samarbejdspartneres og/eller i forbindelse med optimering af/vejledning om ydelser. Medarbejderens accept af samtykket vil ske fuldstændig frivilligt kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke

11.4  Barma er berettiget til at indsætte logo og tekst i intro og outtro på uddannelses content produceret af BarMa for kunden.

12.1. Uanset punkt 2.4 kan BarMa ikke ændre ophørspolitikker. Udover det i punkt 7 anførte om misligholdelse er begge parter berettiget til at opsige aftalen med varsel på 45 dage. 

13.1. I tilfælde af tvister, der ikke kan løses mellem parterne i mindelighed, finder dansk ret anvendelse. Retten i Aarhus er værneting i første instans. 

14.1. Måtte domstolene i tilfælde af tvist nå frem til, at en bestemmelse i Aftalen er ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal domstolen være berettiget til at ændre bestemmelsen på en sådan måde, at den afspejler Parternes hensigt, og at håndhæve bestemmelsen som ændret.

14.2. Alle andre bestemmelser i aftalen skal forblive i kraft og skal fortolkes i overensstemmelse med den ændrede bestemmelse. 

15.1 Underleverandørens målsætning for oppetid er 95% 24/7/365 men kan ikke garanteres.